ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «εξοπλισμού και υπηρεσιών πληροφορικής» εντός του έτους 2018, συνολικού προϋπολογισμού 65.000€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Διαβάστε την Προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ:

Διαβάστε  την Ανακοίνωση Νο 1 εδώ:

Διαβάστε την Ανακοίνωση Νο 2 – Διευκρινήσεις εδώ:

Διαβάστε το Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)  εδώ:


Newsletter

Συμπληρώνοντας το email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδας μας.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.