ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε το μήνυμα της απειλούμενης φύσης και να λάβουμε σε παγκόσμια κλίμακα μέτρα προστασίας του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Μόνο με συνειδητή αλλαγή νοοτροπίας και συλλογική προσπάθεια είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν οι οικολογικές καταστροφές
που κατά πολύ οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Και η αλλαγή του τρόπου σκέψης δεν είναι δυνατή παρά με συστηματική εκπαίδευση στις αξίες και αρχές που θεμελιώνουν αγάπη και φροντίδα στο περιβάλλον και στον πολιτισμό, από την προσχολική ηλικία έως την ωριμότητα.

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ήταν το πρώτο που εφάρμοσε την περιβαλλοντική εκπαίδευση στη χώρα μας και συνεχίζει αδιάκοπα να εργάζεται για τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης στους πολίτες της."

Φαλή Βογιατζάκη
Πρόεδρος Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας